ಅಧ್ಯಾಯ 17: ಗುರು ಕೊಂಡಪ್ಪಜ್ಜ ಹಾಗು ಶಿಷ್ಯ ಚಿದಾನಂದರ ಸಮಾಧಿ!

ಚಿದಾನಂದನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮಾಡುತ್ತಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಿಂದ ನಾಲಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಿದ್ದರೂ, ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು […]

Share it with the world ~
Read more →

ಅಧ್ಯಾಯ 15: ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಠಯೋಗ

ಗುರುಗಳು ಚಿದಾನಂದನನ್ನು ಆನೆಗುಂದಿಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಠಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೋದಿಸಿದರು.ನೀನು ಹಠಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು […]

Share it with the world ~
Read more →

ಅಧ್ಯಾಯ 14: ಗುರೋಪದೇಶ

ಗುರುಗಳು ಚಿದಾನಂದನಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಚಿದಾನಂದ ನಿನಗೆ ಒದಗಿದ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?ಗುರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ […]

Share it with the world ~
Read more →

ಅಧ್ಯಾಯ 11: ಧರ್ಮ

ಚಿದಾನಂದನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ ತೊಡಗಿದನು. ಒಂದು ದಿನ ಚಿದಾನಂದನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಪಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಗುಡಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಲು. […]

Share it with the world ~
Read more →

ಅಧ್ಯಾಯ 10: ಯೌಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ!

ಯಾವುದೋ ಆಶ್ರಮದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಪ್ಪ ಗುರುಗಳು ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಎಂಬ ವರ್ತಕನಿಂದ ಸಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಸಲು […]

Share it with the world ~
Read more →

ಅಧ್ಯಾಯ 9: ಗುರೋಪದೇಶ

ಚಿದಾನಂದರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ, ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಊರುಗಳಿಗೂ ಅವನ ಪ್ರಚಾರವಾಯಿತು.ಊರ ಹಿರಿಯರು ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಅಯೋದ್ಯಾ […]

Share it with the world ~
Read more →

ಅಧ್ಯಾಯ 8: ಚಿದಾನಂದನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಚಾರ!

ಒಂದು ದಿನ ಗುರುಗಳು ಚಿದಾನಂದನನ್ನು ಕರೆದು.”ನೀನು ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ”. ಎಂದರು.”ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ ಗುರುದೇವಾ,ಶಿರಾಸಾವಹಿಸಿ ಪಾಲಿಸುವೆ” ಎಂದಾಗ. ನೀನು ಕೂಡಲೇ […]

Share it with the world ~
Read more →