ಅಧ್ಯಾಯ 6: ಚಿದಾನಂದನಾದ ಜಂಕಪ್ಪ!

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ಮಗ ಜಂಕಪ್ಪ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಗುರುಗಳ ಗುರುಪುತ್ರನಾದನು.”ಅಪುತ್ರಸ್ಯ ಗತಿರ್ನಾಸ್ತಿ” ಎಂಬ ಹಿರಿಯರ ವಾಣಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಅರಿವಿನ ಪುತ್ರ ಅಥವಾ […]

Share it with the world ~
Read more →

ಅಧ್ಯಾಯ 4: ಜಂಕಪ್ಪನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ!

ಜಂಕಪ್ಪನನ್ನು ತಮ್ಮನೆಂದು ಅವನ ಅಕ್ಕನೆಂದು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕರೆದ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲಾ ಆಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ ದೇವಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಳು. ಎಂಬುದು ಜಂಕಪ್ಪನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲಾ.ಜಂಕಪ್ಪ […]

Share it with the world ~
Read more →