ರಾಜಯೋಗಿ ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರ ಚರಿತ್ರೆ

ಬಗಾಳಾಮುಖಿ ದೇವಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವಧೂತ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿ, ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಹಾಗೂ “ಜ್ಞಾನಸಿಂಧು” ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮರು […]

Share it with the world ~
Read more →

Jnanasindhu

‘Jnana Sindhu’ referred as the ‘The Blue Book’ is based Vedantha Vachana Shasthra, originallywritten by […]

Share it with the world ~
Read more →