ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಓ ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಇಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ಕರುಣಿಸಿರುವೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೀನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಈ […]

Share it with the world ~
Read more →