ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿಗೊಲಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ (Part 1)

ನಾವು ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಗುರು, ಪರಶಿವ, ದತ್ತಾವತಾರಿ, ಅವಧೂತ, ಬಡೇಬಾಬಾ, ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ, ಅವರು […]

Share it with the world ~
Read more →