ಅಮೆಂಬಳ ಕೃಷ್ಣಬಾಯಿಗೊಲಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ (ಭಾಗ:- 2)

ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಂದ ಮೂವರು ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿಯವರಿಗೆ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆತಿದೆ. ಮೂವರು ಕೃಷ್ಣಬಾಯಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅನಂತಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಮನೆಗೆ […]

Share it with the world ~
Read more →